"په بلخ کې د ټاکنو پروسه له تخنيکي پلوه ستونزې لري"