د هلمند والي: په ځينو برخو کې د ملي اردو ځواکونو غفلت کړى